RODO

Treść klauzuli informacyjnej dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Zaleskich

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana/Dziecka  danych osobowych przetwarzanych w Szkole Podstawowej w Zaleskich, w związku z wykonywaniem zadań publicznych, jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaleskich.  Miejsce zbierania i przetwarzania danych osobowych: Szkoła Podstawowa w Zaleskich, Zaleskie 28, 76-270 Ustka, adres e-mail: spzaleskie@interia.pl, telefon: 59-8141-267.

2.  Dane kontaktowe z Inspektorem ochrony danych w Szkole Podstawowej w Zaleskich: e-mail: abi@ustka.ug.gov.pl, telefon: 669-998-133.

3. Dane osobowe Pani/Pana/Dziecka będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody, przez okres pobierania przez dziecko  nauki w Szkole Podstawowej w Zaleskich.

4. Po tym czasie dane osobowe Pani/Pana/Dziecka zostaną zarchiwizowane w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

5. W związku z przechowywaniem i przetwarzaniem danych  odbiorcami Pani/Pana/Dziecka danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem danych przetwarzają dane osobowe.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

· prawo dostępu do swoich danych oraz;

· prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

· prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje

   w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

· prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.

· prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana/Dziecka danych osobowych przez Administratora danych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-183 Warszawa.

8.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

9. Pani/Pana/Dziecka dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

          Zaleskie, 01.10.2018r.               Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaleskich

                                                                           Maria Siudek