Logopeda

ZAJĘCIA   LOGOPEDYCZNE

W Szkole Podstawowej w Zaleskich zajęcia logopedyczne prowadzi pani Mariola Wólczyńska. Logopeda we wrześniu przeprowadza przesiewowe badania mowy wśród dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniów klasy pierwszej. Służą one wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy. Logopeda współpracuje z rodzicami dzieci i nauczycielami zgłaszającymi swych uczniów do terapii logopedycznej. Zajęcia prowadzone są zespołowo z grupą uczniów. Logopeda łączy dzieci w pary zbliżone pod względem wady wymowy. Program zajęć uzależniony jest od indywidualnego zapotrzebowania i możliwości ucznia. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po jednej godzinie zegarowej: w poniedziałki ((11.30-12.30 ) - dzieci z OP oraz wtorki ( 12.30-13.30 ) - uczniowie klas I-III.

 
NA  CZYM  POLEGA  TERAPIA  LOGOPEDYCZNA ? 
 
Podczas zajęć logopedycznych uczniowie systematycznie ćwiczą: długość i siłę wydechu, artykulację, słuch fonemowy i fonetyczny, rozumienie i nadawanie komunikatów, poprawną dykcję, czytanie i różne formy pisania ( głównie ze słuchu ). Usprawniane są narządy artykulacyjne: język, wargi, podniebienie; ustalany jest prawidłowy tor oddechowy; wywoływane są głoski, które następnie dzieci utrwalają w sylabach, logotomach, wyrazach, zdaniach, wierszykach i mowie potocznej. Każde dziecko przychodzące na zajęcia logopedyczne powinno być wyposażone w teczkę tekturową i zeszyt, w którym zapisywane są ćwiczenia i niezbędne uwagi dotyczące pracy w domu. Przejście do każdego kolejnego etapu terapii, jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy dziecko utrwali dotychczasowy materiał. Zajęcia dla każdego dziecka odbywają się raz w tygodniu, dlatego praca w domu pod opieką poinstruowanego przez logopedę rodzica, jest niezbędna i gwarantująca sukces – wyjście dziecka z wad wymowy. 
 
OD  CZEGO  ZALEŻY  SKUTECZNOŚĆ  TERAPII  LOGOPEDYCZNEJ? 
 
O skuteczności terapii logopedycznej decyduje: 
  • czas rozpoczęcia ćwiczeń – im wcześniej podjęta praca, tym łatwiej wyeliminować nieprawidłowe nawyki; 
  • systematyczność uczęszczania na zajęcia; 
  • przygotowanie do zajęć; 
  • wytrwała kontynuacja pracy w domu tzn. ćwiczenie tego, co polecił logopeda;
  • zaangażowanie dziecka, jego chęć do podjęcia wysiłku; współpraca podczas zajęć i w domu; 
  •  zainteresowanie i współpraca rodziców.