Historia Szkoły

Szkoła Podstawowa w Zaleskich mieści się w solidnym, przedwojennym budynku z 1933 roku, usytuowanym na wzniesieniu położonym w centrum wsi.

Placówka rozpoczęła swoją działalność 18 października 1945 roku. Pierwszym jej kierownikiem został Wincenty Suliga. Naukę rozpoczęło wtedy 75 uczniów, a pracę 2 nauczycieli. 

Szkoła Podstawowa w Zaleskich w roku szkolnym 1947/1948 z uwagi na liczbę uczniów (137) i zatrudnionych 2 nauczycieli była szkołą sześcioklasową. Z materiałów źródłowych wynika, że taką pozostawała do roku 1950, natomiast przez kolejne 12 lat funkcjonowała w systemie siedmioklasowym z zatrudnionymi 4 nauczycielami. Od roku 1949 do 1969 kierował nią Mieczysław Raczyński. W dniu 1 września 1963 wprowadzono klasę ósmą i zaczęto realizować pełen program nauczania.  

Z początkiem roku szkolnego 1972 /1973 nastąpiła zmiana w tytułach funkcji kierowniczych - kierowników szkół przemianowano na dyrektorów. Pierwszym dyrektorem po tej zmianie został Eugeniusz Derkacz (jej kierownik od roku 1969).

W maju 1976 roku Szkole Podstawowej w Zaleskich nadano imię tragicznie zmarłego porucznika Bałtyckiej Brygady WOP Witolda Dzięgielewskiego. Na uroczystości gościła matka patrona, Halina Dzięgielewska.

1 września 1977 rozpoczęto nauczanie programem szkoły dziesięcioletniej. W szkole uczyło się wówczas 228 uczniów pod kierunkiem 10 nauczycieli. Szkoła nie była jednak Zbiorczą Szkołą Gminną, choć wskutek likwidacji  sąsiednich placówek, przejęła znaczną część ich uczniów.

Od roku 1979 do 1987 - w krótkim okresie czasu - kierowali szkołą: Bernarda Lachowska, Edmunda Baranowska, ponownie Eugeniusz Derkacz i Leszek Świekatowski. Lata osiemdziesiąte to kolejne zmiany organizacyjne w szkole. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania z 1987 zmieniono zasady kierowania szkołą. Znaczenie zyskuje współpraca dyrektora z radą pedagogiczną. W tym samym roku kolejnym dyrektorem, sprawującym swą funkcję przez 16 lat, została Anna Hińcza. 

W latach 2003 - 2019 szkołą kierowała Maria Siudek. Od września 2019 funkcję dyrektora placówki sprawuje Zbigniew Bednarczyk.

Fundamentalnym dla funkcjonowania i organizacji szkoły stała się Ustawa z 8 marca 1996 roku  o samorządzie terytorialnym, nakładająca na samorząd lokalny, czyli Gminę Ustka ciężar utrzymania, prowadzenia i nadzoru administracyjnego nad placówką szkolną. 

Tak więc gmina przejęła szkołę w następującym stanie organizacyjnym: 163 uczniów, 8 oddziałów i 12 zatrudnionych nauczycieli. Obwód szkolny obejmował 6 okolicznych wsi: Zaleskie, Starkowo, Możdżanowo, Krężołki, Zabłocie i Golęcino oraz nadzór nad punktem filialnym w Duninowie.

Kolejnym ważnym i przełomowym momentem w reformach szkolnictwa był rok szkolny 1999/2000, kiedy to w wyniku zmian organizacyjnych powołano gimnazja oraz przekształcono strukturę szkół podstawowych do nauczania w zakresie klas I-VI.  Tak więc w tym roku szkolnym Szkołę Podstawową w Zaleskich ukończyła ostatnia VIII klasa poprzedniego systemu, a placówka rozpoczęła funkcjonowanie w strukturze sześcioletniej szkoły podstawowej.

Rok szkolny 2017/2018 to powrót do wcześniejszych rozwiązań organizacyjnych. Na mocy rozporządzenia MEN w szkole rozpoczęła naukę klasa VIII. 

Zdjęcie budynku szkoły z zewnątrz
Zdjęcie hali sportowej szkoły z zewnątrz