Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Kalendarz szkoły

KALENDARZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALESKICH

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

WYDARZENIE

TERMIN

UWAGI

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - organizacja pracy szkoły, przydział czynności nauczycieli

 

25 sierpnia 2021r.

 

Posiedzenie plenarne

 

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021. Spotkanie wychowawców klas z uczniami i rodzicami

 

01 września 2021r.

godz. 10.00

Koordynator: 

dyr. Z. Bednarczyk

J. Kaczmarczyk

Zebranie Rady Rodziców

15 września 2021r.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Rada Rodziców

Dyrektor szkoły

 

Zebrania klasowe z rodzicami

 

15 września 2021r.

 

Dyrektor szkoły,

Grono  Pedagogiczne

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - zatwierdzenie planów i programów szkoły

 

15 września 2021r.

 

 

Dyrektor szkoły

Rada  Pedagogiczna

 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

 

 29  września 2021r.

 

Wychowawczynie klas I-III, Joanna Kaczmarczyk

Światowy Dzień Zwierząt

4 października 2021r.

 Koordynator:

Joanna Browka

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2021r.

Wychowawcy klas

Święto Niepodległości – projekt edukacyjny

 

 

 

10 listopada 2021r.

 

 

 

Koordynator:

Joanna Kaczmarczyk

 

 

Delegacja w Ustce – poczet sztandarowy (w zależności od sytuacji epidemicznej)

11  listopada 2021r.

M. Miotk

Pasowanie na Świetliczaka

18 listopada 2021r.

M. Siudek

J. Browka

Ślubowanie klasy pierwszej

18 listopada 2021r.

R. Czerczak

Próbny egzamin ósmoklasisty

 

 Listopad/ grudzień

2021r.

marzec 2022r.

 

J. Kaczmarczyk

M. Szałek

M. Stępień

 

 

Dzień otwartej szkoły, zebrania rodzicielskie

 

16 listopada 2021r.

Godz. 16.00-18.00

Grono Pedagogiczne, Dyrektor szkoły

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

 

19 listopada 2021r.

Zespół Wychowawczo- Profilaktyczny

Renata Czerczak

Powiatowy Konkurs Recytatorsko - Plastyczny

listopad 2021r.

R. Czerczak

M. Wólczyńska

M. Laska

E. Kiernicka

Andrzejki OP - VIII

30 listopada 2021r.

Wychowawcy klas

Światowy Dzień AIDS

2 grudnia 2021r.

 

B. Zdyb

J.Bownik

J.Browka

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - opiniowanie planu finansowego szkoły na rok 2022

grudzień 2021r.

 

Dyrektor szkoły

Rada Pedagogiczna

 

Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach za I półrocze oraz o zagrożeniu oceną niedostateczną za I półrocze

22 grudnia  2021r.

Grono Pedagogiczne, Dyrektor szkoły

 

Wigilia- spotkania klasowe

22 grudnia 2021r.

Wychowawcy klas

Koordynator:

B. Mielczarek

 

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2021r.

-

Termin wystawienia przewidywanych ocen za I półrocze

14 stycznia 2022r.

Grono pedagogiczne

Dzień Babci i Dziadka - elektroniczna laurka

21-22 stycznia 2022r.

Sylwia Stolarczyk-Gontek

R. Czerczak

M. Wólczyńska

M. Laska

E. Kiernicka

Koniec I półrocza

28  stycznia 2022r.

 

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja śródroczna

1 lutego 2022r.

Posiedzenie plenarne

 

Zebrania z rodzicami, podsumowanie  I półrocza

 

1 lutego 2022r.

godz. 16.30-18.00

Grono Pedagogiczne, Dyrektor szkoły

 

Posiedzenie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły za I półrocze  roku szkolnego 2021/2022

15 lutego 2022r.

Grono Pedagogiczne, Dyrektor szkoły

Pokaz strojów i fryzur karnawałowych

11 lutego 2022r.

Wychowawcy klas

Ferie zimowe

14 – 25 lutego 2022r.

 

Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I

9 marca 2022r.

Koordynator:

U. Bugaj – Momot,

R. Czerczak

Szkolny Dzień Języka Polskiego

 

 marzec 2022r.

Koordynator

J. Kaczmarczyk

Pierwszy Dzień Wiosny  - parada wiosenna z marzannami

21 marca 2022r.

 

Koordynator

M. Miotk

Wychowawcy klas

 

Rekolekcje wielkopostne

marzec 2022r.

Na podstawie decyzji proboszcza parafii

Rekrutacja do OP i klasy I

kwiecień 2022r.

 

Nauczyciel OP,  Dyrektor szkoły

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – opiniowanie arkusza organizacji szkoły na r. szk. 2022/2023

5 kwietnia  2022r.

 

Rada pedagogiczna, Dyrektor szkoły

 

Dzień Otwartej Szkoły, zebrania z rodzicami

 5 kwietnia  2022r.

 

Grono Pedagogiczne

Zebranie Dyrektora z Prezydium Rady Rodziców

 5 kwietnia 2022r.

Opiniowanie innowacji pedagogicznych i programów autorskich.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

14 – 19 kwietnia 2022r.

-

Dzień Ziemi i Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, Światowy Dzień Zdrowia

 kwiecień  2021r.

Koordynator:

B. Zdyb

J. Bownik

J. Browka

 

Ocena gotowości szkolnej dzieci z oddziału przedszkolnego. Zebranie z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego

 

  kwiecień  2022r.

S. Stolarczyk - Gontek

 

Szkolny Dzień Języków Obcych

 

  kwiecień  2022r.

R. Czerczak

M. Stępień

J. Selke

Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja

 

 

 

30 kwietnia 2022r.

Koordynator:

A. Drapała

Delegacja w Ustce – poczet sztandarowy

(w zależności od sytuacji epidemicznej)

03 maja 2022r.

 

Marta Miotk

Powiatowy Konkurs Literacki

maj 2022r.

Koordynator:

J. Kaczmarczyk

R. Czerczak

M. Stępień

Szkolny Dzień Matematyki

maj 2022r.

M. Szałek

Egzaminy Ósmoklasistów

24 – 26 maja 2022r.

J. Kaczmarczyk

M. Szałek

M. Kabacińska

Zawiadomienie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną i przewidywanych ocenach rocznych

 do 20 maja  2021r.

Grono Pedagogiczne, Dyrektor szkoły

 

Dzień Matki – spotkania w plenerze kl. I – III, elektroniczna laurka kl. IV - VIII

26 maja 2022r.

Wychowawcy

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – opiniowanie szkolnego zestawu programów i podręczników na rok szkolny 2022/2023

 

14 czerwca  2022r.

Dyrektor szkoły

Rada Pedagogiczna

Zebranie Dyrektora z Prezydium Rady Rodziców

Opiniowanie szkolnego zestawu programów i podręczników na rok szkolny 2020/2021 oraz programów dodatkowych zajęć lekcyjnych

 

 14 czerwca  2022r.

 

Dyrektor szkoły

Rada Rodziców

Podanie do publicznej wiadomości szkolnego zestawu programów i podręczników

 

15 czerwca 2022r.

 

strony:

www. szkoły,

BIP Gminy Ustka, sekretariat szkoły

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – Klasyfikacja i promocja uczniów

 

14 czerwca 2022r.

 

Dyrektor szkoły

Grono Pedagogiczne

Zakończenie rocznych zajęć w klasach I-VIII, pożegnanie absolwentów

24 czerwca 2022r.

Koordynator:

Magdalena Szałek

Ewa Kiernicka

Wakacje

26 czerwca – 31 sierpnia 2022r.

 

Spektakle teatralne, seanse filmowe

(w zależności od sytuacji epidemicznej)

 

Cały rok szkolny

2021/2022

 

Na podstawie ofert i uzgodnień z rodzicami uczniów

Akcje profilaktyczne

Cały rok szkolny

2021/2022

Według harmonogramu

 

Wycieczki edukacyjne (w zależności od sytuacji epidemicznej)


 

Cały rok szkolny

2021/2022

Na podstawie planu wycieczek

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – podsumowanie

pracy szkoły za rok szkolny 2021/2022

 

25 sierpnia 2022r.

 

Dyrektor, grono pedagogiczne

Uwagi:

Szkolenia rodziców i nauczycieli będą się odbywać według odrębnych harmonogramów.