Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Kalendarz szkoły

KALENDARZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALESKICH

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

WYDARZENIE

TERMIN

 

UWAGI

 

Organizacja pracy szkoły, przydział czynności nauczycieli, zatwierdzenie aneksu nr 1 do projekty organizacji szkoły

 

27 sierpnia 2018r.

 

Posiedzenie plenarne

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

 

 

 

 

 

03 września 2018r.

 

 

 

 

 

 

Msza św. godz. 10.00

Inauguracja

godz. 11.10

Koordynator:

M. Siudek

M. Miotk

 

Spotkanie wychowawców klas z uczniami i rodzicami

 

 

03 września 2018r.

 

 

Wychowawcy klas

godz. 11.30

 

Zebranie Rady Rodziców

 

 

 

13 września 2018r.

 

 

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Rada Rodziców

Dyrektor szkoły

 

Zebranie plenarne ogółu  rodziców, zebranie Rady Rodziców

Zebrania klasowe z rodzicami


 

13 września 2018r.

od godz. 16.00

 

 

Dyrektor szkoły,

Grono  Pedagogiczne

 

 

Posiedzenie rady pedagogicznej - zatwierdzenie planów i programów szkoły, ewent. opiniowanie nagród Wójta Gminy Ustka

 

13 września 2018r.

 

 

Dyrektor szkoły, Rada  Pedagogiczna

 

 

Sprzątanie świata

 

 

 

21-23 września 

2018r.

 

 

Wychowawcy klas

 

 

 

Tydzień Sportu Szkolnego

 

 

23 – 30 września

2018r.

 

M. Miotk

Wszyscy nauczyciele

 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

 

 

 

 

 

29 września 2018r.

 

 

 

 

 

Koordynator: B. Kardaś

Wychowawczynie klas I-III

 

 


 

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Maluchy recytują” i Plastyczny „ Malowane wierszem” klas I-III

 

 

 

05 października

2018r.

godz. 12.00

 

 

Koordynator:

J. Adamska

M. Wólczyńska

B. Kardaś

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

 

 

 

 

12 października 2018r.

 

 

 

 

 

Koordynator:

M. Szałek

U.Bugaj - Momot

M. Wólczyńska

J. Adamska

J. Browka

 

Ślubowanie klasy pierwszej

26 października 2018r.

 

M. Wólczyńska

 

Pasowanie na Świetliczaka

 

 

 

29 października 2018r.

 

 

 

Koordynator:

J. Browka

M. Wólczyńska

 

Święto Niepodległości – apel

 

 

 

 

09 listopada 2018r.

 

 

 

 

Koordynator:

J. Kaczmarczyk

J. Krajewska – Matyjek

M. Wólczyńska

B. Mielczarek

 

Delegacja w Ustce – poczet sztandarowy

11  listopada 2018r.

M. Szałek

I Próbny egzamin ósmoklasisty

 

 

14 listopada

2018r.

 

J. Kaczmarczyk

M. Szałek

M. Wyrzykowska

 

Dzień otwartej szkoły, zebrania rodzicielskie

 

 

 

20 listopada

2018r.

 

 

Godz. 16.00-18.00

Grono Pedagogiczne, Dyrektor szkoły

 

Szkolny Dzień Języków Obcych

 

 

listopad 2018r.

 

 

Koordynator:

M. Wyrzykowska

M. Tworek

A. Klimek

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Wybory Szkolnego Rzecznika Praw Dziecka

 

 

 

 

20 listopada 2018r.

 

 

 

 

Zespół Wychowawczo- Profilaktyczny

 

 

 

 

 

Andrzejki  OP – VIII oraz Szkolny dzień misia

 

 

30 listopada 2018r.

 

 

Koordynator:

 M. Miotk

Wychowawcy OP – VIII

 

Mikołajki – OP- III wyjazd do fabryki zabawek (Koszalin)

 

Mikołajki - IV-VIII wyjazd do teatru lub do kina

 

 

 

 

05 grudnia 2018r.

 

06  grudnia 2018r.

 

 

 

 

Kl. OP – III

B. Kardaś

wychowawcy klas

Kl. V - VIII  M. Szałek

J. Kaczmarczyk

wychowawcy klas

 

Posiedzenie rady pedagogicznej - opiniowanie planu finansowego szkoły na rok 2019

grudzień

2018r.

Dyrektor szkoły

Rada Pedagogiczna

 

Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach za I półrocze oraz o zagrożeniu oceną niedostateczną za I półrocze

grudzień

2018r.

Grono Pedagogiczne, Dyrektor szkoły

 

Wigilia- wspólne kolędowanie

 

 

 

 

 

21 grudnia 2018r.

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas

Koordynator:

B. Mielczarek

J. Kaczmarczyk

M. Wólczyńska

J. Adamska

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

22 – 31 grudnia 2018r.

-

Zabawa karnawałowa

 

 

 

18 stycznia 2019r.

 

 

 

Koordynator:

M. Miotk

Wychowawcy klas

 

Posiedzenie rady pedagogicznej -

Klasyfikacja śródroczna.

22 stycznia 2019r.

Posiedzenie plenarne

 

Dzień Babci i Dziadka

 

21 stycznia 2019r.

Koordynator:

R. Czerczak

B. Kardaś

 

Zebrania z rodzicami, dzień otwartej szkoły

 

29 stycznia 2019r.

Godz. 16.00-18.30

Grono Pedagogiczne, Dyrektor szkoły

 

Posiedzenie rady pedagogicznej – Podsumowanie

Pracy szkoły za I półrocze  roku szkolnego 2018/2019

05 lutego

2019r.

Grono Pedagogiczne, Dyrektor szkoły

 

Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I

05 lutego 2019r.

Koordynator U. Bugaj – Momot

M. Wólczyńska

 

Ferie zimowe

11 – 24 lutego 2019r.

-

 

II Próbny egzamin ósmoklasisty

27 lutego 2019r.

J. Kaczmarczyk

M. Szałek

M. Wyrzykowska

 

Szkolny Dzień Nauki

 

15 marca 2019r.

Koordynator

M. Szałek

Pierwszy Dzień Wiosny

 

 

 

21 marca

2019r.

 

 

 

Koordynator

M. Miotk

J. Browka

Wychowawcy klas

 

Rekrutacja do OP i klasy I

marzec

2019r.

Nauczyciel OP,  Dyrektor szkoły

 

Posiedzenie rady pedagogicznej – opiniowanie arkusza organizacji szkoły na r. szk. 2018/2019.

marzec

2019r.

Rada pedagogiczna, dyrektor szkoły

 

Zebranie Dyrektora z Prezydium Rady Rodziców

02 kwietnia 2019r.

Opiniowania innowacji pedagogicznych i programów autorskich.

 

Światowy Dzień Zdrowia

05 kwietnia 2019r.

Koordynator

J. Adamska

Wychowawcy klas

 

Rekolekcje wielkopostne

  kwiecień 2019r. 

Na podstawie decyzji

Proboszcza Parafii

 

Dzień Otwartej Szkoły

 

16 kwietnia 2019r.

Wychowawcy klas

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

18 – 23 kwietnia 2019r.

-

Dzień Ziemi i Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem

 

 

 

kwiecień

2019r.

 

 

Koordynator:

B. Zdyb

M. Żywiecka

J. Bownik

 

Ocena gotowości szkolnej dzieci z oddziału przedszkolnego. Zebranie z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego

 26 kwietnia  2019r.

R. Czerczak

Apel z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja

 

 

 

 

 

26 kwietnia 2019r.

 

 

 

 

 

Koordynator:

M. Wólczyńska

R. Czerczak

B. Kardaś

J. Adamska

 

Delegacja w Ustce – poczet sztandarowy

 

 

03 maja

2019r.

 

M. Wyrzykowska

Miejsko-Gminny Konkurs Ortograficzny klas V – VIII

„Z ortografią za pan brat”

10 maja

2019r.

Koordynator: J. Kaczmarczyk

R. Czerczak

 

Zawiadomienie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną i przewidywanych ocenach rocznych

14 maja

2019r.

Grono Pedagogiczne, Dyrektor szkoły

 

Uroczystość z okazji  Dnia  Matki

24 maja

2019r.

 

Wychowawcy klas

Posiedzenie rady pedagogicznej – Opiniowanie szkolnego zestawu programów i podręczników na rok szkolny 2018/2019

 

28 maja

2019r

Dyrektor szkoły

Rada Pedagogiczna

Dzień Dziecka – wyjazd do kina lub teatru

31 maja

2019r.

 

Wychowawcy klas

Zebranie Dyrektora z Prezydium Rady Rodziców

Opiniowanie szkolnego zestawu programów i podręczników na rok szkolny 2019/2020 oraz programów dodatkowych zajęć lekcyjnych

 

04 czerwca

 2019r.

 

Dyrektor szkoły

Rada Rodziców

Podanie do publicznej wiadomości szkolnego zestawu programów i podręczników

 

04 czerwca 2019r.

 

strony:

www. szkoły,

BIP Gminy Ustka, sekretariat szkoły

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – Klasyfikacja i promocja uczniów

 

11 czerwca 2019r.

 

Dyrektor szkoły

Grono Pedagogiczne

Uroczystość zakończenia nauki w oddziale przedszkolnym

 

14 czerwca 2018r.

Wychowawczyni OP

Zakończenie rocznych zajęć w klasach I-VIII

 

 

 

19 lub 21 czerwca

2019r.

 

 

Koordynator:

M. Miotk

J. Adamska

J. Browka

 

Spektakle teatralne, seanse filmowe

 

 

Cały rok szkolny

2018/2019

 

Na podstawie ofert i uzgodnień z rodzicami uczniów

 

Akcje i apele profilaktyczne

Cały rok szkolny

2018/2019

Według harmonogramu

 

Wycieczki edukacyjne

Cały rok szkolny

2018/2019

Na podstawie planu wycieczek

 

Ferie letnie

21 czerwca – 31 sierpnia 2019r.

 

-

Posiedzenie rady pedagogicznej – Podsumowanie

Pracy szkoły za rok szkolny 2018/2019

 

26 sierpnia 2019r.

Dyrektor, grono pedagogiczne

Uwagi:

Szkolenia rodziców i nauczycieli będą się odbywać według odrębnych harmonogramów.