Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Kalendarz szkoły

 

KALENDARZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALESKICH

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

WYDARZENIE

TERMIN

UWAGI

 

Organizacja pracy szkoły, przydział czynności nauczycieli, zatwierdzenie aneksu nr 1 do projekty organizacji szkoły

 

27 sierpnia 2020r.

 

Posiedzenie plenarne

 

Inauguracja roku szkolnego 2020/2021

 

01 września 2020r.

 

Inauguracja 

godz.8.00

Koordynator:

Dyr. Z. Bednarczyk

Wychowawcy klas

Ślubowanie klasy pierwszej

01 września 2020r.

J. Adamska

Z. Bednarczyk

Zebranie Rady Rodziców

10 września 2020r.

Przewodnicząca Rady Rodziców

Rada Rodziców

Dyrektor szkoły

 

Zebranie Rady Rodziców

Zebrania klasowe z rodzicami

 

10 września 2020r.

 

Dyrektor szkoły,

Grono  Pedagogiczne

 

 

Posiedzenie rady pedagogicznej - zatwierdzenie planów i programów szkoły

 

10 września 2020r.

 

Dyrektor szkoły

Rada  Pedagogiczna

 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

 

 

 wrzesień 2020r.

 

 

 

Wychowawczynie

klas I-III

 

 

 

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2020r.

Wychowawcy klas

Święto Niepodległości

 

 

 

10 listopada 2020r.

 

 

 

Koordynator:

Joanna Kaczmarczyk

 

 

Delegacja w Ustce – poczet sztandarowy

(w zależności od sytuacji epidemicznej)

11  listopada 2020r.

M. Miotk

Pasowanie na Świetliczaka

 

 

18 listopada 2020r.

 

 

A. Malczewska

M. Wróblewska

 

Próbny egzamin ósmoklasisty

 

 

 

 Listopad/ grudzień

2020r.

marzec 2021

 

J. Kaczmarczyk

M. Szałek

M. Stępień

 

 

Dzień otwartej szkoły, zebrania rodzicielskie - on - line

 

 

 

 

17 listopada

2020r.

 

 

Godz. 17.00-19.00

Grono Pedagogiczne,

Dyrektor szkoły

 

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

 

20 listopada 2020r.

 

Zespół Wychowawczo- Profilaktyczny

Renata Czerczak

Światowy Dzień AIDS

 

 

 

2 grudnia 2020r.

 

 

 

B. Zdyb

J. Adamska

J. Bownik

J. Browka

 

Posiedzenie rady pedagogicznej - opiniowanie planu finansowego szkoły na rok 2020

 

grudzień 2020r.

 

Dyrektor szkoły

Rada Pedagogiczna

 

Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach za I półrocze oraz o zagrożeniu oceną niedostateczną za I półrocze

16 grudnia  2020r.

 

 

Grono Pedagogiczne, Dyrektor szkoły

 

Wigilia- spotkania klasowe  on - line

 

 

 

 

22 grudnia 2020r.

 

 

 

 

Wychowawcy klas

Koordynator:

B. Mielczarek

 

 

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2020r.

 

-

Termin wystawienia przewidywanych ocen za

I półrocze

16 grudnia 2021r.

Grono pedagogiczne

Ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze

29 stycznia 2021r.

Grono pedagogiczne

Posiedzenie rady pedagogicznej - klasyfikacja śródroczna

01 lutego 2021r.

 

Posiedzenie plenarne

 

Zebrania z rodzicami, podsumowanie  I półrocza

 

09 lutego 2021r.

godz. 16.00-18.00

Grono Pedagogiczne, Dyrektor szkoły

 

Posiedzenie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły za I półrocze  roku szkolnego 2020/2021

16 lutego 2021r.

 

Grono Pedagogiczne, Dyrektor szkoły

Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I

 

23 lutego 2021r.

 

Koordynator:

U. Bugaj – Momot,

J. Adamska

Ferie zimowe

04 – 17 stycznia 2021r.

-

 

Szkolny Dzień Matematyki

 

 marzec 2021r.

 

Koordynator

M. Szałek

Pierwszy Dzień Wiosny

 

 

19 marca 2021r.

 

Koordynator

M. Miotk

Wychowawcy klas

 

Rekrutacja do OP i klasy I

 

kwiecień 2021

 

Nauczyciel OP,  Dyrektor szkoły

 

Posiedzenie rady pedagogicznej – opiniowanie arkusza organizacji szkoły na r. szk. 2021/2022

 

marzec  2021r.

 

Rada pedagogiczna, Dyrektor szkoły

 

Dzień Otwartej Szkoły, zebrania z rodzicami

 

23 marca  2021r.

 

 

Zebranie Dyrektora z Prezydium Rady Rodziców

 

 23 marca 2021r.

Opiniowanie innowacji pedagogicznych i programów autorskich.

 

Rekolekcje wielkopostne

 

 

  marzec 2021r. 

 

 

Na podstawie decyzji proboszcza parafii


 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

01 – 06 kwietnia 2021r.

 

-

Dzień Ziemi i Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, Światowy Dzień Zdrowia

 

 

 

 

 kwiecień  2021r.

 

 

Koordynator:

B. Zdyb

J. Bownik

J. Browka

J. Adamska

 

Ocena gotowości szkolnej dzieci z oddziału przedszkolnego. Zebranie z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego

 

  kwiecień  2021r.

 

R. Czerczak

 

 

Dzień Otwartej Szkoły, zebrania z rodzicami

18 maja 2020r.

Grono pedagogiczne

Egzaminy zewnętrzne w klasie VIII

25 - 27 maja 2021r.

J. Kaczmarczyk

M. Szałek

M. Stępień

Apel z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja

 

 

 

30 kwietnia 2021r.

 

 

 

Koordynator:

M. Wólczyńska

J. Adamska

 

Delegacja w Ustce – poczet sztandarowy

(w zależności od sytuacji epidemicznej)

 

03 maja 2021r.


 

U. Tamulis

 

 

Miejsko-Gminny Konkurs Ortograficzny klas V – VIII  „Z ortografią za pan brat”

(w zależności od sytuacji epidemicznej)

14 maja  2021r.

 

Koordynator:

J. Kaczmarczyk

R. Czerczak

 

Zawiadomienie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną i przewidywanych ocenach rocznych

 do 24 maja  2021r.

Grono Pedagogiczne, Dyrektor szkoły

 

Posiedzenie rady pedagogicznej – opiniowanie szkolnego zestawu programów i podręczników na rok szkolny 2021/2022

 

17 czerwca  2021r.

 

 

Dyrektor szkoły

Rada Pedagogiczna

 

Zebranie Dyrektora z Prezydium Rady Rodziców

Opiniowanie szkolnego zestawu programów i podręczników na rok szkolny 2020/2021 oraz programów dodatkowych zajęć lekcyjnych


 

 17 czerwca  2021r.

 

 

Dyrektor szkoły

Rada Rodziców

 

 

 

Podanie do publicznej wiadomości szkolnego zestawu programów i podręczników

 

 

 

18 czerwca 2021r.

 

 

strony:

www. szkoły,

BIP Gminy Ustka, sekretariat szkoły

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja i promocja uczniów

 

 

17 czerwca 2021r.

 

 

Dyrektor szkoły

Grono Pedagogiczne

 

Zakończenie rocznych zajęć w klasach I-VIII, pożegnanie absolwentów

24 / 25 czerwca 2021r.

Koordynator:

Joanna Kaczmarczyk,

Mariola Wólczyńska

Ferie letnie

26 czerwca – 31 sierpnia 2021r.

 

Spektakle teatralne, seanse filmowe

(w zależności od sytuacji epidemicznej)

 

Cały rok szkolny

2020/2021

 

Na podstawie ofert i uzgodnień z rodzicami uczniów

 

Akcje profilaktyczne

Cały rok szkolny

2020/2021

Według harmonogramu

 

Wycieczki edukacyjne 

(w zależności od sytuacji epidemicznej)

 

Cały rok szkolny

2020/2021

Na podstawie planu wycieczek

 

Ferie letnie

 

26 czerwca – 31 sierpnia 2021r.

 

-

Posiedzenie rady pedagogicznej – podsumowanie pracy szkoły za rok szkolny 2020/2021


 

25 sierpnia 2021r.

 

 

Dyrektor, grono pedagogiczne

 

Uwagi:

Szkolenia rodziców i nauczycieli będą się odbywać według odrębnych harmonogramów.