Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Kalendarz szkoły

KALENDARZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZALESKICH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

WYDARZENIE

TERMIN

UWAGI

 

Organizacja pracy szkoły, przydział czynności nauczycieli, zatwierdzenie aneksu nr 1 do projekty organizacji szkoły

 

26 sierpnia 2019r.

 

Posiedzenie plenarne

 

Rozpoczęcie roku szkolnego

 

02 września 2019r.

 

Msza św. godz. 10.00

Inauguracja godz. 11.05

Koordynator: 

Z. Bednarczyk

M. Miotk

J.Adamska

J. Browka

U.Tamulis

M.Wólczyńska

Spotkanie wychowawców klas z uczniami i rodzicami

02 września 2019r.

Wychowawcy klas

godz. 11.30 

Zebranie Rady Rodziców

 

12 września 2019r.

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

Rada Rodziców

Dyrektor szkoły

Zebranie plenarne ogółu  rodziców, zebranie Rady Rodziców. Zebrania klasowe z rodzicami

 

12 września 2019r.

 

Dyrektor szkoły,

Grono  Pedagogiczne

 

 

Posiedzenie rady pedagogicznej - zatwierdzenie planów i programów szkoły, ewent. opiniowanie nagród Wójta Gminy Ustka

 

12 września 2019r.

 

Dyrektor szkoły

Rada  Pedagogiczna

 

 

Sprzątanie świata

 

 

wrzesień 2019r.

 

 

Wychowawcy klas

 

 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

 

 

 

 wrzesień 2019r.

 

 

 

Wychowawczynie klas I-III 

 

 

 

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Maluchy recytują” i Plastyczny „ Malowane wierszem” klas I-III

 

21 lutego 2020r.

 

Koordynator:

J. Adamska

M. Wólczyńska

E.Kiernicka

Dzień Edukacji Narodowej

11 października 2019r.

Koordynator:

M. Szałek

U.Tamulis

J. Kaczmarczyk

J. Browka

Ślubowanie klasy pierwszej

25 października 2019r.

E.Kiernicka

Pasowanie na Świetliczaka

 15 listopada 2019r.

M. Siudek

J.Browka

Święto Niepodległości – apel

 

 

08 listopada 2019r.

 

 

 

Koordynator:

Z. Bednarczyk

A. Drapała

U.Tamulis

 

Delegacja w Ustce – poczet sztandarowy

11  listopada 2019r.

M. Miotk

Światowy Dzień Kropki

grudzień 2019r.

M. Miotk

J. Browka

Próbny egzamin ósmoklasisty

 listopad/ grudzień

2019r.

 

J. Kaczmarczyk

M. Szałek

M. Wyrzykowska

 

Dzień otwartej szkoły, zebrania rodzicielskie

 

19 listopada

2019r.

Godz. 16.00-18.00 Grono Pedagogiczne, Dyrektor szkoły

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

 

20 listopada 2019r.

Zespół Wychowawczo- Profilaktyczny

J. Browka

Andrzejki  OP – VIII

29 listopada 2019r.

 

Wychowawcy OP – VIII

 

Światowy Dzień AIDS

2 grudnia 2019r.

 

B. Zdyb

J. Adamska

J.Bownik

J.Browka

Mikołajki – Światowy Dzień Kropki

 

 

 

 

06 grudnia 2019r.

 

 

 

 

J.Browka

M.Miotk

 

 

 

Posiedzenie rady pedagogicznej - opiniowanie planu finansowego szkoły na rok 2020

grudzień 2019r.

 

Dyrektor szkoły

Rada Pedagogiczna

Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach za I półrocze oraz o zagrożeniu oceną niedostateczną za I półrocze

20 grudnia  2019r.

Grono Pedagogiczne, Dyrektor szkoły

Wigilia- wspólne kolędowanie

20 grudnia 2019r.

Wychowawcy klas

Koordynator:

B. Mielczarek

J. Browka

M. Wólczyńska

J. Adamska

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2019r.

 

-

Zabawa karnawałowa

 

31 stycznia 2020r.

 

Koordynator:

M. Szałek

U. Bugaj- Momot

J. Browka

J. Kaczmarczyk

Wychowawcy klas

Posiedzenie rady pedagogicznej -

Klasyfikacja śródroczna.

28 stycznia 2020r.

Posiedzenie plenarne

Dzień Babci i Dziadka

 

3 lutego  2020r.

 

Koordynator:

R. Czerczak

E. Kiernicka

J.Adamska

M. Wólczyńska

Zebrania z rodzicami, podsumowanie  I półrocza

 

4 lutego 2020r.

godz. 16.00-18.00

Grono Pedagogiczne, Dyrektor szkoły

Posiedzenie rady pedagogicznej – Podsumowanie

Pracy szkoły za I półrocze  roku szkolnego 2018/2019

4 lutego 2020r.

Grono Pedagogiczne, Dyrektor szkoły

Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I

 

14 lutego 2020r.

 

Koordynator:

 U. Bugaj – Momot

Ferie zimowe

13 – 26 stycznia 2020r.

-

 

Szkolny Dzień Matematyki

 

 marzec 2020r.

 

Koordynator

M. Szałek

Pierwszy Dzień Wiosny

 

20 marca 2020r.

 

Koordynator

M. Miotk

J. Browka

Wychowawcy klas

Rekrutacja do OP i klasy I

marzec 2020r.

 

Nauczyciel OP,  Dyrektor szkoły

Posiedzenie rady pedagogicznej – opiniowanie arkusza organizacji szkoły na r. szk. 2019/2020.

24 marca 2020r.

 

Rada pedagogiczna, dyrektor szkoły

Dzień Otwartej Szkoły

24marca  2020r.

 

 

Zebranie Dyrektora z Prezydium Rady Rodziców

 24 marca 2020r.

Opiniowania innowacji pedagogicznych i programów autorskich.

 

Rekolekcje wielkopostne

 

  marzec 2020r. 

Na podstawie decyzji

proboszcza parafii

Wiosenna przerwa świąteczna

 

09 - 14 kwietnia 2019r.

 

-

Dzień Ziemi i Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, Światowy Dzień Zdrowia

 03 kwietnia  2020r.

Koordynator:

B. Zdyb

J. Bownik

J Browka

J. Adamska

Ocena gotowości szkolnej dzieci z oddziału przedszkolnego. Zebranie z rodzicami dzieci z oddziału przedszkolnego

 

  24 kwietnia  2020r.

 

R. Czerczak

 

Egzaminy zewnętrzne w klasie VIII

  21-23 kwietnia  2020r.

J. Kaczmarczyk

M. Szałek

M. Wyrzykowska

Apel z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja

 

 

 

30 kwietnia 2020r.

 

 

Koordynator:

M. Wólczyńska

J. Adamska

Obchody Świąt Majowych (delegacja w Ustce) – poczet sztandarowy

 

 

03 maja 2020r.


 

U. Tamulis

 

 

Miejsko-Gminny Konkurs Ortograficzny klas V – VIII

„Z ortografią za pan brat”

15 maja  2020r.

Koordynator:

J. Kaczmarczyk

R. Czerczak

Zawiadomienie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną i przewidywanych ocenach rocznych

 do 16 maja  2020r.

Grono Pedagogiczne, Dyrektor szkoły

Dzień Rodziny

01 czerwca 2020r.

koordynator:

J. Browka

M.Miotk

wychowawcy klas

Posiedzenie rady pedagogicznej – opiniowanie szkolnego zestawu programów i podręczników na rok szkolny 2020/2021

 

16 czerwca  2020r.

Dyrektor szkoły

Rada Pedagogiczna

Zebranie Dyrektora z Prezydium Rady Rodziców -

opiniowanie szkolnego zestawu programów i podręczników na rok szkolny 2020/2021 oraz programów dodatkowych zajęć lekcyjnych

 


 

 16 czerwca  2020r.

 

 

Dyrektor szkoły

Rada Rodziców

 

Podanie do publicznej wiadomości szkolnego zestawu programów i podręczników

 

17 czerwca 2020r.

 

strony: www. szkoły,BIP Gminy Ustka, sekretariat szkoły

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – Klasyfikacja i promocja uczniów

 

16 czerwca 2020r.

 

Dyrektor szkoły

Grono Pedagogiczne

Zakończenie rocznych zajęć w klasach I-VIII, pożegnanie absolwentów


 

25 lub 26 czerwca

2020r.

Koordynator:

M. Miotk

J. Adamska

J. Browka

Wakacje

29 czerwca – 31 sierpnia 2020r.

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja i promocja uczniów

25 sierpnia 2020r.

 

Spektakle teatralne, seanse filmowe

cały rok szkolny

2019/2020

 

Na podstawie ofert i uzgodnień z rodzicami uczniów

Akcje i apele profilaktyczne

cały rok szkolny

2019/2020

Według harmonogramu

 

Wycieczki edukacyjne

cały rok szkolny

2019/2020

Na podstawie planu wycieczek 

 

   

Posiedzenie rady pedagogicznej – podsumowanie, pracy szkoły za rok szkolny 2019/2020


 

29 czerwca 2020r. lub 25 sierpnia 2020r.

 

Dyrektor, grono pedagogiczne

 


Uwagi:

Szkolenia rodziców i nauczycieli będą się odbywać według odrębnych harmonogramów.