Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Biblioteka

PLAN  PRACY  BIBILIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

DZIEŃ TYGODNIA

 

GODZINY PRACY

 

CZAS PRACY

 

PONIEDZIAŁEK

 

8.00-10.45

11.30-12.45

 

4 GODZ.

 

WTOREK

 

 

8.45-12.45

 

 

4 GODZ.

 

 

ŚRODA

 

 

8.00-12.45

 

 

4 GODZ.45 MIN

 

 

CZWARTEK

 

8.00-10.45

11.30-12.45

 

4 GODZ.

 

PIĄTEK

 

8.45-10.45

11.30-12.45

 

3 GODZ.15 MIN

 

RAZEM:

 

 20 GODZ.

 

I. PRACA ADMINISTRACYJNA, OPRACOWANIE ZBIORÓW, DBAŁOŚĆ O JAKOŚĆ I AKTUALNOŚĆ ZBIORÓW ORAZ WZBOGACANIE ICH:

 • Opracowanie rocznego planu pracy biblioteki;

 • Prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki;

 • Opracowywanie zbiorów;

 • Opracowanie sprawozdań z analizy czytelnictwa i pracy w bibliotece (półroczne i roczne);

 • Prowadzenie statystyki biblioteki;

 • Rozliczanie uczniów ze wszystkich wypożyczonych książek;

 • Melioracja zbiorów (selekcjonowanie materiałów zaczytanych i zdezaktualizowanych);

 • Doskonalenie ustawienia księgozbioru i dostosowanie materiałów do wolnego dostępu czytelników;

 • Konserwacja i naprawa starych książek, okładanie książek w miarę posiadanego materiału;

 • Zakup nowych materiałów informacyjnych zgodnie z potrzebami czytelników;

 • Poszukiwanie i korzystanie z różnych form sponsoringu (dyrektor szk., RR, darczyńcy itp.);

 • Orientacja w ofercie księgarni;

 • Gromadzenie różnorodnych materiałów informacyjnych zgodnych z potrzebami czytelników i planem pracy szkoły;

 • Nagrywanie programów edukacyjnych i filmów opartych na lekturach - tworzenie mediateki;

 • Przedstawianie propozycji wydawniczej (wywiady z nauczycielami, wychowawcami klas nt. możliwości i zainteresowań czytelniczych uczniów).

II. PRACA PEDAGOGICZNA

DIAGNOZOWANIE ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH UCZNIÓW:
 • wypożyczanie indywidualne do domu dla uczniów, nauczycieli, rodziców;

 • udostępnianie księgozbioru podręcznego w czytelni;

 • udostępnianie materiałów z Internetu;

 • wypożyczanie materiałów do klasopracowni;

 • wypożyczanie materiałów bibliotecznych na różnego rodzaju zajęcia edukacyjne;

 • analiza statystyki wypożyczeń;

 • rozmowy indywidualne z czytelnikami;

 • obserwacja zachowań czytelników w czasie wizyt w bibliotece.

TWORZENIE WARUNKÓW DO SAMODZIELNEGO WYSZUKIWANIA INFORMACJI I KORZYSTANIA Z NICH:
 • kształcenie umiejętności wyszukiwania informacji na dany temat;

 • pomoc w wyborze i doborze literatury potrzebnej do lekcji, referatów przedmiotowych, konkursów, apeli, uroczystości itp.;

 • rozwój edukacji i kultury czytelniczej poprzez doradztwo i kompetentna konsultacje;

 • wdrażanie uczniów do pracy z książką i innymi dokumentami;

 • propagowanie książek i piśmiennictwa - wystawy, gazetki tematyczne i okolicznościowe;

 • inspiracje czytelnicze przekazywane w treściach przysposobienia czytelniczego (lekcje biblioteczne);

 • umożliwienie korzystania z najbogatszego informatorium: słowników i encyklopedii z różnych dziedzin wiedzy;

 • indywidualne zajęcia (dobór literatury, ćwiczenia relaksacyjne, rozwijanie umiejętności komunikowania sie, rozmowy i działania zainspirowane lektura itp.);

 • inspiracje czytelnicze przekazywane w treściach przysposobienia czytelniczego (lekcje biblioteczne);

UMOŻLIWIENIE UCZNIOM KORZYSTANIA Z NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII INFORMACYJNYCH I ŹRÓDEŁ INFORMACJI:
 • zasady posługiwania sie komputerem i Internetem;

 • korzystanie z encyklopedii, słowników, atlasów itp.;

 • korzystanie przez uczniów z posiadanych programów edukacyjnych na wybranych stronach www.;

WDRAŻANIE UCZNIÓW DO AKTYWNEGO KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ:
 • przyzwyczajanie do systematycznego korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej (współzawodnictwo międzyklasowe w czytelnictwie);

 • redagowanie inspirujących wystawek, gazetek;

 • codzienne udostępnianie księgozbioru w określonych godzinach ;

 • biblioteka szkolna miejscem cichej pracy, realizacja zainteresowań i odpoczynku;

DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ DOSKONALENIA PRACY SZKOŁY:
 • zaangażowanie w realizacje planu pracy szkoły;

 • aktywne uczestniczenie w konferencjach, zebraniach metodycznych;

 • gromadzenie i udostępnienie materiałów oświatowych;

 • orientacja i realizowanie potrzeb nauczycieli w zakresie metodyki;

 • wspomaganie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

 • wspieranie nauczycieli w doskonaleniu zawodowym;

 • podejmowanie inicjatyw wspierających rodziców w procesie wychowania dzieci;

 • - gromadzenie scenariuszy zajęć z różnych przedmiotów (również z Internetu);

 • wdrażanie własnych programów i dzielenie sie swoimi doświadczeniami;

 • współtworzenie wizerunku szkoły na forum regionu i kraju;

 • praca z aktywem bibliotecznym - włączenie aktywu do prac porządkowych w bibliotece, nauka prostych czynności bibliotecznych, pełnienie funkcji łączników z wychowawcami.;

 • przygotowanie oferty zajęć edukacji czytelniczej prowadzonych przez bibliotekarza lub z jego udziałem.