Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Zarządzenie dyrektora

 Zarządzenie Nr 6/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich

z dnia 6 maja 2020 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym
w Szkole Podstawowej im. por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 oraz §  4d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

§  1.

1. Zawiesza się na okres od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 r. prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 celem dostosowania  placówki do odpowiednich warunków  sanitarno – higienicznych  dla dzieci oraz pracowników.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§  2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich.

§  3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.