Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Ogłoszenie naboru - samodzielny referent

                                                                                   Zaleskie, dnia 26 czerwca 2019 r.

 

DYREKTOR 

Szkoły Podstawowej w Zaleskich

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Szkole Podstawowej w Zaleskich

zwaną dalej Szkołą

z siedzibą w: Zaleskie 28, 76-270 Ustka

  samodzielny referent

…........................................

(nazwa stanowiska urzędniczego)

 1. Wymagania niezbędne:

1)obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych,

3) kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) wykształcenie średnie,

5) minimalny 2 letni staż pracy; mile widziany w jednostkach oświatowych, w tym w szczególności w publicznych jednostkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

1) obsługa komputera,

      2) umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista, komunikatywność, samodzielność, umiejętność organizowania pracy, dokładność, sumienność, rzetelność, życzliwość, punktualność, zaangażowanie w pracy.

            Zakres zadań:

 1. obsługa sekretariatu, przygotowywanie pism urzędniczych,
 2. ewidencjonowanie czasu pracy oraz obecności w pracy (urlopy, zwolnienia),
 3. sporządzenie sprawozdań statystycznych (SIO, GUS),
 4. prowadzenie dokumentacji dotyczącej uczniów (Księga Uczniów, Księgi Dzieci, Księga Druków Ścisłego Zarachowania),
 5. wydawanie legitymacji szkolnych, kart rowerowych  i zaświadczeń,
 6.  monitorowanie obowiązku szkolnego,
 7. prowadzenie składnicy dokumentów,
 8. kontakt z właściwymi komórkami Urzędu Gminy oraz innymi instytucjami współpracującymi ze szkołą
 9. współpraca z Referatem Oświaty Urzędu Gminy Ustka w zakresie kadrowo-administracyjnym.

 

 1. Warunki pracy:

Praca w jednostce Szkoła Podstawowa w Zaleskich na stanowisku urzędniczym,
w wymiarze pełnego etatu, praca biurowa, obsługa komputera.

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze – poniżej/powyżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty (własnoręcznie podpisane):

1) list motywacyjny,

2) życiorys – curriculum vitae,

3) kserokopie świadectw pracy,

            4) kserokopie świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie,

5) wypełniony kwestionariusz osobowy ubiegającego się o zatrudnienie, do pobrania
na stronie ustka.ug.gov.pl, zakładka: „Jak załatwić sprawę?”, „Referat Organizacyjny
i Spraw Obywatelskich”, „Różne”,

6) oświadczenia kandydata:

a) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

b) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni
praw publicznych,

c) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) oświadczenie, że w stosunku do kandydata nie są prowadzone postępowania: karne,
w sprawach o wykroczenia oraz karne skarbowe,

7)  w przypadku posiadania:

a) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania kandydata z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1260),

b) kserokopie posiadanych zaświadczeń, np. o ukończonych kursach, szkoleniach, stażach,

c) opinie o kandydacie od poprzednich pracodawców, referencje.

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w kopercie z adnotacją “Nabór na     wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej w Zaleskich, w  sekretariacie Szkoły Podstawowej w Zaleskich, Zaleskie 28, 76-270 Ustka, w terminie do dnia 10 lipca 2019 r., do godziny 10.00.

W przypadku nadesłania aplikacji drogą pocztową decyduje data wpływu do Szkoły Podstawowej w Zaleskich.

Nie dopuszcza się możliwości składania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

            Na stronie internetowej bip.ustka.ug.gov.pl zostanie ogłoszona informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne i niezbędne, którzy zostali dopuszczeni do postępowania sprawdzającego (oceny końcowej kandydatów).

            Kandydaci, którzy przejdą wstępną selekcję zostaną powiadomieni o terminie II etapu   postępowania rekrutacyjnego (test kwalifikacyjny i/lub rozmowa kwalifikacyjna).

            Po  terminie wskazanym do składania dokumentów nastąpi rozstrzygnięcie naboru.