Szkoła Podstawowa

im. por. Witolda Dzięgielewskiego

w Zaleskich

Nawigacja

Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

 1. Od 1 września 2021 r. uczniowie klas I-VIII i oddziału przedszkolnego uczęszczają do szkoły zgodnie z planem lekcyjnym.

2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady:

a)  1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)  dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)  dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.

5. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.

6. Rodzice ucznia/opiekunowie zobowiązani są do podania aktualnego numeru telefonu do szybkiej komunikacji oraz odbierania telefonu ze szkoły.

7. Rodzice/opiekunowie muszą wyrazić pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych - w szczególności gorączkę, kaszel - izoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

9. Na terenie placówki obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), niepodawanie ręki na przywitanie, odpowiednie zasłanianie twarzy podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

10. Podczas korzystania z szatni uczniowie powinni starać się zachować dystans 1,5 m. Przy wejściem do szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk, z którego uczniowie wchodzący do szatni obowiązkowo korzystają.

11. Ubrania wierzchnie oraz buty w worku lub reklamówce uczniowie umieszczają w swoich szafkach. Zabrania się pozostawiania butów, kapci i innych ubrań luzem na posadzce w szatni.

12. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi, podręcznikami i innymi rzeczami między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.

13. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki itp.

14. Nauczyciele w klasach I-III i OP organizują przerwy międzylekcyjne dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Najmłodsi nie powinni spotykać się na przerwach ze starszymi kolegami.

15. Uczniowie klas IV-VIII  spędzają przerwy międzylekcyjne w wyznaczonych miejscach, zachowując odpowiedni dystans między sobą.

16. Przy sprzyjających warunkach pogodowych korzystają z boiska szkolnego, spędzając czas na świeżym powietrzu.

17. Obiady są wydawane podczas przerw wyznaczonych dla konkretnych klas.

18. Zasady korzystania z zajęć świetlicowych oraz biblioteki zostały ujęte w odrębnych regulaminach.